Showing posts with label Hadees. Show all posts
Showing posts with label Hadees. Show all posts

Zindagi ki Saari barkaten Namaz me hai | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Zindagi ki Saari barkaten Namaz me hai | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
 Zindagi ki Saari barkaten Namaz me hai

Namaz mat chodo kyun ke zindagi ki saari barkaten isi me hai :-

Namaz mat chodo kyun ke zindagi kee saari barkaten isi mai hai…

Khushi insaan koo utna nahi sikhati jitna gham sikhata hai.(Hazrath Ali raziallahu taala anhu)

Zaroratmand kee madad karne wala ALLAH kaa dost hota hai.(Hazrath Khawaja Usman e Haroni rahmatullah alaih)

HUZOOR E AKRAM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Duniya koo durust rakho, aakhirat ke liye amal karo, istarah se ke kal marjouge.(Kanzul Ummal,pg:546)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jo ALLAH TA’LA ke diye hue thode se rizq par raazi hogaya, ALLAH TA’LA iss ke thode se amal par raazi hojayega.(Mishkatul Masabeeh,Hadith no:5031)

HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Beshak ALLAH TA’LA kaa ek farishta hai jiske 2 par hai, ek mashriq aur dusra maghrib mai,Jab koi banda mohabbat bhare andaz mai mujh par durood bhaijhta hai to woh paani mai gouta lagata hai phir apne par jhaadhta hai,
To ALLAH TA’LA uske har qatre se ek farishta paida fharmata hai joo mujh par Durood padhne wale ke liye qayamat tak istighfaar karta rahega.
(Al Qawl Ul Badee,pg:213)

Musibaton aur taklifon koo bardast karne par hi Taraqqi hasil hoti hai :-

Musibaton aur taklifon koo bardast karne par hi Taraqqi hasil hoti hai.(Hazrath Mujaddid e Alf e Saani rahmatullah alaih)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Uhad woh pahadh hai jo humse mohabbat karta hai aur hum usse mohabbat karte hai.
(Sahih Bukhari,Hadees No:4083)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jab tak banda apne musalman bhai kee madad karta rehta hai ALLAH TAALA uss ki madad fharmata hai.
(Sahih Muslim,hadith no:2699)

Jou shakhs mere kisi wali se dushmani kare too mai uske khilaaf jang kaaa elaan karta hoo.(Sahih Bukhari,Hadith no:6502)

HUZUR NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam Jab Raat koo Tashreef laate too Fiza mai KHUSHBOO ke phelne se AAP Sallallahu alaihi wasallam kee pehchan hoti..(Musannaf Ibne Abi Shaiba;hadith no:2632)

Neik logo kaa zikar karne se gunah maaf hote hai.(Kanzul Ummal,Hadith no:12685)

Neik logo ke saath rehne wala nakaam woh namuraad nahi hota.(Hazrath Shahaab uddin seharwardi rahmatullahi alaih)

Ambiya Ekram kaa zikar karna Ibadat hai, aur Aouliya woh Salihen kaa zikar karna gunahon kaa kaffara hai.(Kanzul Ummal, hadith no:32247)

Aye Imaan waloo! Sabar aur Namaz ke zarye madad liya karo :-

Aur (AYE HABEEB Sallallaahu alaihi wasallam!) Aap un logo koo khushkhabri sunadijiye!Jo Imaan laaye aur Neik Amal karte rahe ke unke liye (Jannat ke ) Baghaat hai jinke niche nehren behti hai.(Surah Al Baqarah:25)

Aye Imaan walo! Sabar aur Namaz ke zarye madad liya karoo beshak ALLAH sabar karne walo ke saath hai.(Surah Baqarah:53)

HUZOOR Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Ache Aqlaaq ek behtaren Neki hai.(Sahih Muslim)

ALLAH TAALA ne Apni Ita’at karne walou koo marne ke baad vi zinda rakha hua hai,Aur Gunahgaron koo unki zindagi mai hi murda banaa diya hai.(Hazrath Shaqeeq Balqi rahmatullah alaih)

ALLAH TA’LA ke Ehkaam par Sabit Qadam rehna aur uss ki Azmaish koo khanda paishani aur sukoon ke saath qubool karnaa Sabar hai.(Hazrath Amar bin Usman rahmatullah alaih)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne hazrath Abdullah bin khabeeb raziallahu taala anhu se fharmaya:Tum rozana subah shaam 3 martaba surah ikhlaas aur surah falaq aur surah Naas padha karo, yeh surten har nuqsaan dene wali cheez se tumhari hifazat kaa zarya honge.(Jame Tirmizi,hadith no:3575)

Raat koo sote waqt sonchna chahye ke aaj kitne neik kaam kiye.(Hazrath Ali Ahmed Sabri rahmatullah alaih)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Kya mai tumhe tumhari bimari aur dawa naa batlado?SUNLO! Tumhari bimari gunah hai, aur tumhari dawa ISTIGHFAAR Hai.
(Baihaqi)

Click Here>>Next Page
Share:

Jo ALLAH TAALA se Dua na mange | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jo ALLAH TAALA se Dua na mange | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Jo ALLAH TAALA se Dua na mange

Jo ALLAH TAALA se Dua na mange :-

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Joo ALLAH TAALA se Dua naa mange, ALLAH TA’LA usse Naraz hota hai.
(Sunan e Ibne Majah,hadith no:707)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Jiss inteqaal karne wale par Surah Yaseen padhi jati hai uss par maamla asaan kardiya jata hai.
(Kanzul Ummal)

Sab se zyada namaz kaa sawaab uss shakhs koo milega joo sab se zyada paidal chal kar aaye,
Phir uss se zyada sawaab uss shakhs ko milega jo uss se zyada dur se chal kar aaye.
(Sahih Bukhari,hadith no:651)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Qayamat ke din har maaldar aur ghareeb aadmi yeh tamanna karega ke kaash uss ko duniya mai sirf guzara karne kee rozi dijati.
(Sunan e Ibne Majah,hadith no:4140)

Jab koi kafer nek kaam karta hai too uss ka badla use dunya mai hi dediya jata hai..
lekin Momin kee nekiyan ALLAH TA’LA Akhirat ke liye mehfooz kardeta hai aur uski fharmabardari par dunya mai use Rizq ataa fharmata hai..
(Sahih Muslim,Hadith No:2808)

Tumhari zindagi mai joo kuch khair o bhalayi hai woh sab ALLAH TA’LA hi ne Ataa fharmayi hai,
Too Hamesha uss kee Hamd bayaan karo taake woh tum par hamesha apni nemat’on koo nazil fharmata rahe,
aur Hamesha uss ka Shukr adaa karo taake woh apne Fazal kaa majeed aur izaafa fharmaye.
Allama saadi rahmatullah alaih fharmate hai:
Tumhari NEki aur Husne suluk kaa logon mai sab se zyada Haqdaar Tumhari Aoulaad hai,
Kyun ke ALLAH TAALA un kpo tumhare paas Aamanat rakha hai

Hazrath umar e Farooq Raziallahu Taala Anhu Dua Fharmate the:-

Hazrath umar e Farooq Raziallahu Taala Anhu Dua Fharmate the: Aye ALLAH ! Mujh koo apni rah mai shahadat ataa fharma aur Apne Habeeb Sallallahu alaihi wasallam ke shaher e Mubarak mai Mout Naseeb fharma.
(Sahih Bukhari,Hadith No:1890)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya: Neki kee taraf rehnumayi karne wala Neki karne wale kee tarah hai.
(Jame Tirmizi)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya : Apne Zamane kee sab se behteren Aourat Maryam (alaihissalaam ) hain, aur (isi tarah ) Apne Zamane kee Sab se Behteren Aourat KHADIJA (raziallahu taala anha ) hain.
(Sahih Bukhari ,hadith no:3604)

Jis ne 5 namazon kee Hifazat ki uss ko ALLAH TA’LA 5 Batien ATAA fharmayega:-

(1) MOUT kee saqti se NAJAAT
(2) QABAR ke Azaab se REHAYI
(3) HASHR ke deen Naam e Aamaal kaa DAHINE HAATH (yane right hand) mai milna
(4) PooL SIRAT par se bijli kee tarah GUZAR JANAA
(5) BILA HISAAB JANNAT mai DAKHIL hona.
(Mawaa’iz e Hasana ,vol:01,pg:353)

Dua kabhi vi rad nahi kee jati :-

(1) Yaa to woh Qubool hojati hai,
(2) Yaa Aakhirat ke liye zakhira karli jati hai,
(3) Yaa koi musibat taal di jati hai….
NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya: ” ALLAH TA’LA ne fharmaya:Meri Mohabbat wajib hogayi
 • meri khatir mohabbat karne walou ke liye,
 • meri khatir majlisen qayem karne walou ke liye,
 • meri khaatir ek dusre se milne waloou ke liye aur
 • meri khatir kharch karne walou ke liye..”
(Ibne Hibban,Hadith No:575)

Click Here>>Next Page
Share:

Jab ALLAH TA’LA Razi hone lagta hai to | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jab ALLAH TA’LA Razi hone lagta hai to | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Jab ALLAH TA’LA Razi hone lagta hai to

Jin logon ki zabanen Zikr e Ilaahi se hamesha tar rehti hai :-

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jin logo kee zabanen Zikr e Ilaahi se hamesha tar rehti hai woh jannat mai khush o khurram dakhil honge.
(Musannaf ibne Abi shaiba,hadith no:34587)

Jab ALLAH TA’LA Razi hone lagta hai too bande koo apne Aaibon kaa pata chalna shuru hojata hai, aur yehi uss ki Rehmat kee pehli nishani hai….

Jo log gusse koo pijate hai aur dusron ke galtiyon koo maaf kardete hai aise log ALLAH TA’LA koo bahut PASAND hote hai…

ALLAH TA’LA kaa qurb wahi hasil karta hai joo maqlooq par shafaqqat karta hai.(Hazrath Sheik Abdul Qader jilaani raziallahu taala anhu)

Neik amal insaan koo khud baa khud qabil e tareef banadeta hai aur neik anjaam khud baa khud saath saath chalta hai.(Hazrath Imaam Husain Raziallahu taala anhu)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Quraan kee tilawat koo khud par laazim karlo kyun ke yeh tumhare liye Zameen mai noor aur aasamanou mai zakhira hogi.
(Al Targheeb wal Tarheeb,hadith no:10)

Jisne inse Mohabbat kee usse Main ne Mohabbat kee :-

HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne HASSAN AUR HUSSAIN Raziallahu taala anhuma ke liye fharmaya :Jisne inse Mohabbat kee usse Main ne Mohabbat kee , aur jis se Main Mohabbat karo usse ALLAH TAALA Mohabbat karta hai , aur jiss ko ALLAH TAALA Mahboob rakhta hai use Nematon wali Jannaton mai Dakhil fharmata hai.(Al Moujamul Kabeer , hadith no :2655)

Koi shakhs aisa nahi hai ke Jisne buri cheez koo choda ho aur use Achi cheez naa mili hoo.(Hazrath Khawja Nizam Uddin Aowliya rahmatullah alaih)

Neik logo ke saath rehne wala kabhi nakaam woh namuraad nahi hota hai.(Hazrath sheik Shahaab uddin seharwardi rahmatullah alaih)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya :
Joo shakhs aissi namaz padhta hai ke jisme Mujh par aur Meri Aal par DUROOD na padhe uss ki Namaz Qubool nahi kee jati.(Sunan e Daare qutni , hadith no : 1359)

Jiss ki zaat se maqlooq koo faida phunche wahi ALLAH koo pyara hai.(Hazrath sheik Abdul Qader Jilani raziallahu taala anhu)

HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:ALLAH TA’LA khush haal rakhe uss shakhs ko joo hamari koi hadees sune aur use dusron tak puhanchaye.(Sunan e Ibne Maajah,Hadith no:238)

Dua ek aisa khubsurat amal hai jiss me maangne wala apni pareshaniyan aur mushkilat ALLAH TA’LA ke hawale kardeta hai.

Hazrath Khalid bin walid raziallahu ta’la anhu fharmate hai:NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne jo Umra fharmaya tha to mai ne vi aapke saath Umra karne kaa sharf paaya,Aap sallallahu alahi wasallam ne apna sar e mubarak mundwaya to tamam sahaba ekraam aapke mu e mubarak hasil karne ke liye piche the,
Main HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ke Mu e Mubarak lene mai kaamiyaab hogaya,
Main NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ke mu e mubarak apni topi ke agle hisse mai rakh liiya,
Uske baad main jiss jang par vi bhaijha gaya Mujhe Kamiyabi naseeb hui.
(Musnad Abu Yaala,Hadith no:7178)

Teen Cheezon me Halawat (yane Mithas ) Talash karo:-

(1) Namaz
(2) Zikar
(3) Tilawat e Quraan e kareem.
(Hazrath Syeduna Imaam Hasan Raziallahu taala anhu)

Neik logon ke saath rehne wala kabhi nakaam wo namuraad nahi hota hai.(Hazrath sheik Shahaab uddin seharwardi rahmatullah alaih)

Duaa bala koo taal deti hai.(Al Jame Al Saghir)

Hasad karne wale ke liye yahi saza kaafi hai ke jab tum khush hote hoo to woh ghamgeen hojata hai.
(Hazrath Ali raziallahu ta’la anhu)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Khane aur pine par shukar adaa karne wale kaa darja Roza rakh kar sabar karne wale kee tarah hai.
(Sahih BUkhari)

Tauba karne wal’on kee suhbat mai baitho kyu ke woh sab se zyada narm dil hote hain.
Jo shakhs qarzdaar ko muhal’lat(time) de yaa qarz maaf karde to Allah taala uskoo qiyamat ke din kee sakhtiyaon se mahfooz rakhega.(Sahih Muslim)

ALLAH TA’L ke nazdik behtarin naam ABDULLAH aur ABDUL RAHMAN hai.(Sahih Muslim)

Click Here>>Next Page

Share:

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki
Sab Aamaal se Mahboob taren woh amal hai jiss ki bunyaad Ikhlaas par hoo, isliye ke amal ikhlaas hi kee wajeh se faidamand hota hai.
(Hazrath Habeeb Ajami rahmatullah alaih)

Beshak Allah Taala Har sadi ki ibteda mai (ek hasti ko) iss ummat ke liye bhejhta hai joo uss ke liye uske deen kee tajdeed karte hai.
(sunan e Abu Dauood,Hadees No:4293)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:-

Mere parwardigaar ne Mujh se wada fharmaya ke Meri Ummat ke 70 hazaar Afraad ko bagair Hisaab o Kitaab aur bagair Azaab ke Jannat mai dakhil fharmayega,
Aur har Hazaar ke saath 70 Hazaar logaou ko JANNAT mai dakhil fharmayega aur QUDRAT ke paso’aou se 3 pasoo logaou ko jannat mai dakhil fharmayega.
(Jame Tirmizi,Hadith No:2624)

Note: ALLAH TA’LA ne apne Mahboob aur khaas bandon ke liye khuskhabri sunayi ke woh bagair hisaab o kitaab ke jannat mai dakhil hunge aur unki nisbat se digar Imaan walon par iss ki barkat zaher hogi…
SUBHANALLAH !

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la kee tareef kee :-

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la kee tareef kee aur NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam par Durood padha aur apne rab se maghfirat talab kee to usne khair ko uss ki jagah se talash karliya.
(Baihaqi shubul Imaan)

Ummul Mominen Hazarth Ayesha Siddique R.A fharmati hai ke:
Ek Sahabi HUZOOR ?, kee qidmat e aqdas mai hazir hokar arz guzar hue:
YA RASOOLALLAH ? Aap Mujhe meri jaan, Ahlo Ayaal our Aoulaad se vi zyada mahboob hai, Jab main apne ghar mai hota ho to Aap ko hi yaad karta rehta ho our uss waqt tak chain nahi aata jab tak hazir hokar aapki ziyarat naa karlo.
(AI Moujamul Aousat, Hadith No:4771)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Qayamat ke din mere sab se zyada qareeb woh honge jo kasrat se mujh par Durood o Salaam pesh karte hai.
(Jame Tirmizi,vol:1,pg:110)

Jab log majlis e zikar mai baith kar ALLAH TA’LA kaa zikar karke uthte hai :-

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jab log majlis e zikar mai baith kar ALLAH TA’LA kaa zikar karke uthte hai to unhe kaha jata hai:
Khade hojao! ALLAH ne tumhare gunah baqsh diye hai, Tumhare gunah nekiyon mai badal diye gaye hain.
(Shubul Imaan,Hadith no:695)

Har cheez kaa ek husn hota hai aur Neki kaa husn yeh hai ke woh jald kee jaye.(Hazrath Umar e Farooq raziallahu taala anhu)
NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Sabar karna ALLAH TALA se RAZI hona hai.
(Kanzul Ummal)

Agar tum ALLAH kee nematou koo ginna chahoge to gin nahi sakte, Haqiqat yeh hai ke woh bada hi darguzar karne wala aur Reham fharmane wala hai.(Surah Al Nahal)

Jab koi kisi shakhs se mohabbat karta hai to uss ki gaeb mai uske haq mai dua kare,Iss tarah se karna usski mohabbat koo aur vi zyada khubsurat aur paak o saaf kardeta hai aur yeh cheez use ALLAH TA’LA ke qurb mai puhanchati hai…

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
ALLAH TA’LA ko woh amal bahut pasand hai jiss ko karne wala hamesha pabandi se kare.
(Sahih Bukhari,vol:1,pg:12)

Click Here>>Next Page
Share:

Neik kaam karne se insaan ki dil ki Rahat | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Neik kaam karne se insaan ki dil ki Rahat | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Neik kaam karne se insaan ki dil ki Rahat | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Neik kaam karne se insaan ki dil ki Rahat

NABI E KARIM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya: -

Jo shakhs Meri iss Masjid mai is garz se aaye ke Neki karega, Neki sikhega yaa sikhayega, to uss ka martaba itna baland hoga jitna ke Raah e Khuda mai jihaad karne wale kaa martaba hota hai.
(Sunan e Ibne Majah)

Neik kaam karne se insaan ke dil koo 2 martaba Rahat milti hai.
(1) Jab woh neik kaam kiyaa jata hai
(2) Jab uska Ajar milta hai.
HUZOOR NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Main qayamat ke din vi saari Aoulad e AAdam kaa SARDAAR Rahonga ,aur main iss par faqr nahi karta , aur mere Haath mai HAMD kaa jhanda hoga aur main iss par faqr nahi karta..
(Jame Tirmizi,Hadith No:3975)
Beshak RASOOLALLAH (Sallallahu alaihi wasallam) kee mubarak zindagi mai tumhare liye behtareen namona hai.
(Surah Al Ahzaab:21)

NABI E KAREEM Sallallahu Alaihi Wa Sallam ne irshad fharmaya:
“Aye logo! Beshak baroz-e-Qayamat iss ki dehsataun aur hisab kitab se jald najat paane wale sakhs woh honge jisne tum mai se mujh par dunya ke ander baa kasrat Durud Sharif padhe honge. ”
(Alfirdous bemasoor-ul-khataab Vol.5 P.277. Hadith No: 8175)

Hazrath Anas raziallahu taala anhu fharmate hai:-

Meri walida mujh koo HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam kee qidmat e Aqdas mai lakar hazir hui, aur arz kiya:
YA RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wasallam! Yeh Anas mera beta hai, Main aapke paas iss ko Aapki qidmat ke liye laayi hoo, Aap ALLAH TA’LA se iske liye Dua fharmaye:
Ambiya Ekram kaa zikar karna Ibadat hai, aur Aouliya woh Salihen kaa zikar karna gunahon kaa kaffara hai.
(Kanzul Ummal, hadith no:32247)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne fharmaya:
Aye ALLAH iske maal aur Aoulaad koo zyada fharmade!
Hazrath Anas raziallahu ta’la anhu bayan karte hai:
ALLAH kee Qasam! Mera maal bahut zyada hai, aur aaj meri aoulaad aur aoulaad kee Aoulaad 100 ke qareeb hai.
(Sahih Muslim,pg:298)

Hazrath Abu Mosa Asaari raziallahu taala anhu fharmate hai:Jiss kisi koo ALLAH TA’LA se koi hajat ho woh farz Namaz ke baad uss se maange woh ataa farmayega(Kanzul ummal,vol:2,pg:109)

HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:ALLAH apne uss bande par bahut khush hota hai jo khane kaa luqma khaye yaa paani ghont piye to uss par shukhar adaa kare.(Sahih Muslim)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:ALLAH TA’LA irshaad fharmata hai:
Jo log meri Azmat aur jalaal kee wajeh se Apas mai Mohabbat rakhte hai,
Qayamat ke din unke liye Aise Noor ke member honge jin par Ambiya aur Shuhada vi rashk karenge.
(Jame Tirmizi,Hadith no:2390)

Jisne Rasool e Kareem sallallahu alaihiwasallam kee Ita’at ki:-

NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam se jab vi koi cheez mangi gayi AAP ne ” NA ” nahi fharmaya.(Sahih Muslim,Hadith No:2311)

Jisne Rasool e Kareem sallallahu alaihiwasallam kee Ita’at kee too yaqinan usne Allah kee Ita’at kee.(Surah Al Nisa:80)

Hazrath Anas Radiallahu anhu Fharmate hai:Main HUZOOR-E-AKRAM SALLALLAAHU ALAIHI WASALLAM Ki khidmat mai 10 Saal raha Aur HUZOOR (sallallaahualaihiwasallam) Ne Mujhe Kabhi uf Tak Nahi Fharmaya…
(Jame Tirmizi,Hadees no:2147)

Click Here>>Next Page
Share:

Juma ki raat Durood Padhne ki barkat | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Juma ki raat Durood Padhne ki barkat | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Juma ki raat Durood Padhne ki barkat | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Juma ki raat Durood Padhne ki barkat

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wa sallaam ne irshaad fharmaya:-

Jo shakhs mujh par Juma ke din aur Juma kee raat Durood Padhe ALLAH TAALA uss ki 100 Hajaten Pori fharmata hai, 70 Aakhirat kee aur 30 Dunya kee,
phir ALLAH TAALA uss ke liye ek farishtaa muqarrar kar deta hai jo ke mere rouze mai Durood istarah paish karta hai Jiss tarah Tumhe Hadye paish kiye jate hain,
woh Mujhe uss shakhs ke naam woh nasab kee uss ke Khandaan ke saath khabar deta hai, paas Main Usse Apne Paas Safaid Sahife mai Sabt karleta ho.”
(Shubul Imaan,hadith no:3035).

Hazrath ABDULLAH BIN ATEEK Radiallahu taala anhu ke pair kee haddi toth gayi ,NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam Apna Dast e Mubarak phairte hi unko yu mehsoos hua ke kabhi dard hua hi naa tha.
(Sahih Bukhari,Hadith NO;4039)

Hazrath ANAS Radiallahu Taala Anhu fharmate hai ke NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne hamare ghar ke kunwe mai luaab e Dahan e Mubarak dale too Madine Munawwara mai kisi Kunwe kaa paani usse zyada shereen nahi tha.
(Subul ul Huda,vol:2,pg:31)

Mujhe ” RAHMAT ” banakar bhaijha gaya hai :-

RASOOL ALLAH SALLALLAHU ALIHIWASALLAM se arz kiya gaya: yaa rasool allah sallallaahu alaihiwasallaam ! mushrikaoun ke khilaaf dua fharmaye ,RASOOL E RAHMAT SALLALLAAHUALIHIWASALLAM NE fharmaya:
mujhe laanat karne waala banakar nahi bhaija gaya hai,haqiqat yahi hai ke mujhe ” RAHMAT ” banakar bhaijha gaya hai….
[sahih muslim: hadees no : 6778]

Hazrath Farooq e Azam Raziallahu Anhu Fharmate hai :HAZRATH RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wa sallam ke pasina e Mubarak kee KHUSHBOO Mushk kee Khushboo hai,
Mere Maa Baap Aap par Fida hoo !
Main ne AAP Jaisa naa AAPSE pehle dekha aur naa AAPKE baad..
(Subul ul Huda,vol:2,pg:85)

NABE E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Main qayamat ke din vi saari aoulaad e Aadam kaa SARDAAR Rahunga, aur Main iss par FAQR nahi kartaa,
Aur Mere HAATH mai HAMD kaa jhanda hoga, aur Main Iss par FAQR nahi karta.
(Jame Tirmizi,Hadith No:3975)

Aye ALLAH ! Mujh koo apni rah mai shahadat ataa fharma :-

Hazrath umar e Farooq Raziallahu Taala Anhu Dua Fharmate the: Aye ALLAH ! Mujh ko apni rah mai shahadat ataa fharma aur Apne Habeeb Sallallahu alaihi wasallam ke shaher e Mubarak mai Mout Naseeb fharma.
(Sahih Bukhari,Hadith No:1890)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne Dua fharmayi :
AYE ALLAH ! Madine koo hamara Mahboob banade jaisa ke to ne Makkah ko hamara mahboob shaher banaya hai balke madine kee mohabbat usse badh kar ataa fharma..
(Sahih Bukhari,Hadith No:1889)

NABI E KAREEM Sallallaahu Alaihi Wasallam ne Irshaad fharmaya:
Aye Ayesha ! agar main chahu to sone (yane gold) ke pahaadh(mountain) mere saath chala kare.
(Mishkaatul Masaabih,vol:2,pg no:521)
NABI E KAREEM SALLALAAHU ALAIHI WASALLAM NE IRSHAAD FHARMAYA:
Mujhe Zameen ke tamaam khazanaon kee kunjiyan ataa kee gayi hai.
(Sahih Bukhari,Hadees No:1344)

Hazrath Anas Radiallahu anhu fharmate hai:-

Hazrath Anas Radiallahu anhu fharmate hai:Main ne dekha:Hajjaam HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ke Sar e Mubarak ke baal kaat raha tha aur Aap sallallahu alaihiwasallam ke sahaba Aap Sallallahu alaihi wasallam ke Atraf ghoom rahe the aur unki koshish ye thi ke HUZOOR E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam kaa koi ek Mue Mubarak vi zameen par girne naa paaye balke unme se kisi naa kisi ke haath mai aajaye…
(Sahih Muslim,Hadith No:2325)

Hazrath Imaam Qastalani rahmatullah alaih fharmate hai:Jab Juma kaa din jisme Hazrath Syeduna Aadam Alaihissalaam kee taqleq hui ek aisi ghadi se khaas hua jisme jo musalman banda uss waqt jo koi bhalayi talab karta hai too ALLAH TAALA usko ataa fharmata hai,
PHIR TUMHARA USS WAQT KE BAARE Mai KYA KHAYAAL HAI JISME SYEDUL MURSALEEN NABI E KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KI WILADAT HUI.
(Al Mawahibun Ladunniya,vol:1,pg:248)

Hazrath Abbas raziallahu anhu joo NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ke chacha hai apne imaan laane kaa sabab bayaan karte hue NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wa sallam se Arz karte hai :YA RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wasallam ! Main ne dekha ke Aap gehware mai jidhar ishaara farmate the chand udhar jhuk jata tha,

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne fharmaya: Main usse baten karta tha aur woh mujh se baten karta tha, woh Mujh koo Roone se behlaya karta tha, Jab woh Arsh ke niche Sajda karta too Main uske Sajde mai girne kee Aawaaz suna karta tha.
(Kanzul Ummal,Hadith No:31828)

Hazrath HALEEMA Raziallahu Taala Anha Fharmati Hain :
“Jab HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wa Sallam ko apne paas laaye hame kabhi chirag kee zarorat hi paish naa aayi, kyun ke AAPKE Mubarak chehre kaa Noor Chirag kee roushni se zyada Roushan woh Munawwar hai, agar kisi dusre Maqaam par kabhi hame Chirag kee zarorat paish aati to hum AAPKO uss maqaam par lejate, AAPKI Barakat se usi waqt daro diwaar aur makanaat Roushan Hojate”
(Tafseer e Mazhari,vol:6,pg:514)

Click Here>>Next Page
Share:

Namazon ki Hifazat aur Allah tala ka fharman | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Namazon ki Hifazat aur Allah tala ka fharman | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Namazon ki Hifazat aur Allah tala ka fharman | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Namazon ki Hifazat aur Allah tala ka fharman
Jis ne 5 namazon kee Hifazat kee uss ko ALLAH TA’LA 5 Batien ATAA fharmayega:
(1) MOUT kee saqti se NAJAAT
(2) QABAR ke Azaab se REHAYI
(3) HASHR ke din Naam e Aamaal kaa DAHINE HAATH (yane right hand) mai milna
(4) PUL SIRAT par se bijli kee tarah GUZAR JANA
(5) BILA HISAAB JANNAT mai DAKHIL hona.
(Mawaa’iz e Hasana ,vol:01,pg:353)

Har cheez apne sahi waqt pe hi hasil hoti hai to chahye ke yaqeen aur sabar se kaam le, Beshak ALLAH Sabar karne walon koo pasand fharmata hai…

Namaz Kee Fazilat :-

 • Aur Namaz Qaim Karen Meri Yaad Ke Liye” (Surah Taha 14)
 • Beshak Namaaz Behayai Aur Buri Baton Se Rokti Hai” (Surah Al-Anqaboot 45)
 • Yaqeenan Woh Momineen Falah Paa Gay Joo Apni Namazo Mai Khushoo Ikhtiyar Karte Hai” (Al-Momnoon 1,2)
 • Aur Woh Joo Apni Namazo Kee Hifazat Karte Hai Yahi Log Janat Mai Izat Paye Gay” (Al-Maraaj 34,35)
 • Aur Allah Ne Fharmaya Ke Beshak Mai Tumhare Sath Hon Agar Tum Namaz Qaim Karo Gay” (Al-Maida 12)
 • Aur Sabaar Aur Namaz Se Madad Hasil Karen” (Al-Baqra 45)
 • Aur Tum Taqwa Ikhtiyar Karo Aur Namaz Qaim Rakho Aur Tum Shirk Karnay Walo Mein Se Naa Ho” (Al-Roum 31) 
Yahan Eik Baat Note Karne Wali Hai, Namaz Susti Aur Kahli Aur Musrufiyat Rokti Hai Aur Teesara Shetaan. Agar Koi Shakhs Allah Jala Shana Ke Hukam Koo Chor Kar Susti Aur Kahli Aur Shetaan Kaa Hukam Manta Hai To Woh Bhi Shirk Ho Jay Gaa.
 • Namazo Kee Hifazat Karen Aur Khusosan Darmiyan Kee Namaz Poori Pabandi Ke Sath Adda Karte Raho Aur Allah Ke Agay Adab Se Kharay Raho” (Al-Baqra 238)
 • Aur Namaz Qaim Karo Aur Zakat Diya Karo Aur Allah(Allah Jala Shana Ke Agay) Ruku Karo Ruku Karne Walo Ke Sath” (Al-Baqra 43)
 • Pas In Namaziyo Ke Liye Kharabi Hai Joo Namazo Say Ghafil Hain” (Al-Maoon 4,5).Ab Namaz Kee Fazilat Ahadees Kee Roshani Mai Dekhte Hain
 • Namaz Mai Shifa Hai” (Musnad Ahmed,Tarteeb Sharif)
 • Admi Kee Namaz Iss Ke Dil Kaa Noor Hai” (Tarteeb Sharif)
 • Namaz Meri Ankhon Kee Thandh Hai” (Tibrani,Tarteeb Sharif)
 • Namaz Lazam Hai Kyu Ke Yeh Afzal Jihad Hai Aur Gunaho Koo Tark Kar Dena Afzal Hijrat Hai” (Tarteeb Sharif)
 • Namaz Her Mutaqi Ke Liye Allah Jala Shana Se Qurb Kaa Zariya Hai” (Tarteeb Sharif)
 • Namaz Momin Kee Meraaj Hai
 • Namaz Se Gunah Aesey Girtay Hai Jaisey Khizan Mai Khushk Patay Darakht Se Girtey Hain” (Musnad Ahmed)
 • App ?  Koo Jab Koi Sakht Amar Paish Ata Tha Too App ?  Namaz Kee Taraf Furan Mutawaja Hote The” (Musnad Ahmed,Abu Dawood)
 • Admi Aur Shirk Ke Darmiyan Namaz Hai Haa’il Hai” (Fazal E Amal)
 • Allah Jala Shana Ne Koi Cheez Iman Aur Namaz Se Afzal Farz Nahi Kee
 • Namaz Adda Karne Se Shetaan Kaa Moun Siya Hoo Jata Hai
 • Janat Kee Kunjiyaan Namaz Mai Hain
 • Hamaray Aur Kafiroon Ke Darmiyaan Jo Waqeyi Farak Hai Woh Namaz Parhany Aur Naa Parhany Kaa Hai,Pas Jisne Namaz Chor Di Isne Kufar Kaa Kam Kiya”Yeh Thi Kuch Ahadees, Agar Mai Sirf Akhari Biyan Kee Hoi Hadees Kee Baat Karo Too Ap Dekh Len Ke Agar Hum Namaz Nahi Parhte Too Kufar Kaa Kaam Karte Hai.Namaz Farz Kee Gai Hai Aur Iskaa Parhna Lazim Hai,Allah Jala Shana Humay Namaz Parhne Kee Tofiq Atta Fharmayen,Ameen

Duniya Aakhirat ke muqable :-

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Qasam ALLAH kee! Duniya Aakhirat ke muqable mai itni si hai tum mai se koi apni ungli samandar mai daale phir nikale aur dekhe ke uss ungli par kitna paani laga hai.(Sahih Muslim,hadith no:7197)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Musalman ko bimari kee wajeh se ALLAH TA’LA uske gunah iss tarah khatam kardeta hai jiss tarah aagh sone aur chandi ke mail kucail koo khatam kardeti hai.(Sunan e Abu Dawood,hadith no:3092)

Momin ki nishani yeh hai ke aise logo ki suhbat mai rahe jin se deen kee islah ho.(Hazrath Usman e Ghani raziallahu taala anhu)

Har cheez apne sahi waqt pe hi hasil hoti hai to chahye ke yaqeen aur sabar se kaam le, Beshak ALLAH Sabar karne walon ko pasand fharmata hai…

JISNE MERI MOHABBAT KI KHATIR APNE BACCHE KAA NAAM MOHAMMED RAKHAA

Aur NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam kee Mohabbat kee nishani Aapki Itteba aur Aapki Sunnat par amal karna hai.(Hazrath Urwatul Wusqa Rahmatullah Alaih)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jisne meri mohabbat kee khatir aur mere ism se barkat hasil karne kee niyyat se apne bacche kaa naam MOHAMMED rakha to woh aur baccha dono JANNAT mai dakhil honge.(Ruhul Bayaan,Pg:184)

Jiss din Huzoor e Akram sallallaahu alaihi wasallam madine tayyaba jalwaa afrooz hue uss din madine tayyaba kaa zarra zarra RAOSHAN WO MUNAWWAR hogaya.(Jame Tirmizi,vol:2,pg no:203)

Click here>>Next Page
Share:

Surah Kahaf ki Fazael | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Surah Kahaf ki Fazael | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Surah Kahaf ki Fazael | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Surah Kahaf ki Fazael

Surah Kahaf ke Fazael :-

Surah Al Ka’haf kee tilawat ke waqt Sakina kaa nuzool
Hazrath Barra Azeb Razi Allahu Taala Anha se rivayat hai, fharmaya ke Ek Shaqs Surah Al Ka’haf pad raha tha aur uss ke paas doo rassiyau main ek ghoda bandha hua tha, pus uss shaqs koo baadal ne dhaanph diya pas woh uss ke qareeb tar hogaya. Pas uss ka ghooda badhakne laga, pas jab subah kee toh Huzoor ? kee paas aye aur yeh waqya zikar kiya, pus Huzoor ? ne Irshaad fharmaya ke woh Sakina tha jo Qur’aan ki tilawat ke ba-aas nazil hua (Bukhari Shareef)

ZUHAR KEE 4 SUNNATON KAA SAWAAB :-

ZUHAR KEE 4 SUNNATON KAA SAWAAB AISA HI HAI JAISE TAHAJJUD KEE 4 RAKAAT KAA NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Zuhar kee 4 sunnaton kaa sawaab aisa hi hai, Jaise Tahajjud kee 4 Rakaat kaa, Zuhar ke waqt ALLAH kee tamaam maqlooq uski Hamd o Sana Bayaan karti hai.(Jame Tirmizi)

Apne amal par naaz woo bharosa hargis naa karo, ALLAH kaa FAZAL amal par mouqof nahi hai.(Hazrath Abul Hasan Noori rahmatullah alaih) Apni lambi lambi umidou ko kam karo aur hirs ko kam karo, isliye ke tumhe anqareeb marna hai.(Hazrath Sheik Abdul Qader jilàni raziallahu taala anhu)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jab log majlis e zikar mai baith kar ALLAH TAALA kaa zikar karke uthte hai to unhe kaha jata hai:Khade hojao! ALLAH ne tumhaare gunah baqsh diye hai, Tumhare gunah nekiyon mai badal diye gaye hain.
(Shubul Imaan,Hadith no:695)

HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam kee qidmat mai arz kiya gaya:Aap uss shakhs ke baare mai kya irshaad fharmate hain:jo neik amal karta hai aur uss par log uski tareef karte hai ?HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Wo Momin koo jald milne wali khushkhabri hai.
(Sahih Muslim,hadith no:6891)

DUA IBADAT KAA MAGZ HAI :-

ALLAH TAALA kaa irshaad hai:Tum Mujhe Yaad kiya karo Main tumhe yaad rakhonga aur Mera Shukar adaa kiya karo, aur Meri Naa shukhri Naa kiya karo!
(Surah Al Baqarah:152)

Hazrath Anas raziallahu taala anhu fharmate hai:Meri walida mujh koo HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam kee qidmat e Aqdas mai lakar hazir hui, aur arz kiya:
YA RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wasallam! Yeh Anas mera beta hai, Main aapke paas isko Aap kee qidmat ke liye laayi ho, Aap ALLAH TAALA se iske liye Dua fharmaye: NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne fharmaya:Aye ALLAH iske maal aur Aoulaad koo zyada fharmade!

Hazrath Anas raziallahu taala anhu bayan karte hai:
ALLAH kee Qasam! Mera maal bahut zyada hai, aur aaj meri aoulaad aur aoulaad kee Aoulaad 100 ke qareeb hai.
(Sahih Muslim,pg:298)

Ambiya Ekram kaa zikar karna Ibadat hai, aur Aouliya woh Salihen kaa zikar karna gunahou kaa kaffara hai.(Kanzul Ummal, hadith no:32247)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Ahle Jannat ke sar par aise Taj honge jinka chote se chota moti vi Mashriq woh maghrib ke darmiyan kee chizou ko roushan kardega.(Jame Tirmizi,Hadith no:2562)

HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Beshak ALLAH TA’LA kaa ek farishta hai jiske 2 par hain, ek mashriq aur dusra maghrib mai,Jab koi banda mohabbat bhare andaz mai mujh par durood bhaijhta hai to woh paani mai gouta lagata hai phir apne par jhaadhta hai,
To ALLAH TA’LA uske har qatre se ek farishta paida farmata hai jo mujh par Durood padhne wale ke liye qayamat tak istighfaar kartaa rahegaa.
(Al Qawl Ul Badee,pg:213)

Jisme 3 Aadaten ho samjho ke woh ALLAH TA’LA se Mohabbat rakhta hai.1 Darya kee tarah sakhawat 2 Suraj ke jaisi shafaqqat 3 Zameen kee tarah Inkesaari woh tawazu
(Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah alaih)

Click Here>>Next Page
Share:

Namaz bhool jana ya usse Qaza kar dena | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Namaz bhool jana ya usse Qaza kar dena | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Namaz bhool jana ya usse Qaza kar dena | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Namaz bhool jana ya usse Qaza kar dena
Huzoor e Akram S.A.W.W. irshad fjarmate hai joo Namaz bhool jaaye yaa usse so jaaye (Gaafil rahe aur Qaza kar de) too usse padhe jabh yaad aaye uss kaa koi kaffara nahi magar wahi.
(Bahar e Shari’at )

Masla :- Qaza e Umri kee niyat se -Shab e Qadr- yaa -Akheer jumu’ah e ramzan- (Alwida jummah) mein jama’at se parhte hai aur yeh samajhte hai ke umr bhar kee qazaein ussi ek namaz se ada ho gayi, yeh baatil mahaz hai.
(Muslim Shareef)

Aaj kal social media per

Aaj kal social media par ek messsge bohat aam hoo raha hai ke aakhiri jumma koo 4 rakat namaaz parhne se 700 saal kee namaaz qaza ho to vi adaa ho jaaegi yeh mahez baatil hai uss ki koi haqeeqat nahi hai aur isse barhkar yeh jhoot baandhte hai ke yeh Hadees e Pak hai, mafoom e hadees e pak hai Huzoor ? farmate hai jo mere naam se jhoot ko mansoob karey woh apna thikana jahannam mein talash karey. Joo log aisa message forward kiye hai unhein chaahiye ke tauba aur astagfaar karey, aur koi hamara bhai/behen aisa message forward karey to uski islaah fharmaye.
(Bahar E Shari’at, Jild 4, Safah 48)

Hazrat Muhammed S.A.W.W .kaa farman

Hazrat Muhammed S.A.W.W. ne irshad fharmaya : ”
jo shaks subha utha or uss ne ALLAH or uss ke Rasool kaa zikr naa kia or duniya k kamon mai masroof ho gaya to iss par ALLAH 4 Aafat nazil krta hai
1. Aisa gham jiss se nijat nhi.
2. Aisi masroofiat jiss say fursat nhi.
3. Aisi tangdasti jiss se chutkara nhi.
4. Aisi umeed jiss kee takmeel nhi.”
subha aankh khulte hi kalma parhne koo apni aadat bana lein,,or
hasb-e-tofeeq snd kr day taa ke ziada se ziada log is msg se faida utha sakei

Kabootar aur Baaz (Hawk) kaa wakiya

Ek baar AAP ( SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) Ke kadmo mei ek Kabootar Aa Kr baith gaya, itne mei ek Baaz (Hawk) vi doosri taraf Aa betha, Kabootar AAP ( SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) se bola YAA RASOOL ALLAH (SALALLAHU ALAIHI WASALLAM) yeh Baaz mujhe khana chahta hai mere chote chote bache hai, AAP ( SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) Ne Baaz Koo dekha aur Fharmaya iss ko chodh doo, Baaz bola agar mein iss ko chodh donga tu mere bachay bhookay reh Jaein ge, AAP (SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) Ne Fharmaya yeh baat hai tu, tum Mere Raan se Gosht Utaar lo, woh dono bolay YAA RASOOL ALLAH ( SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) Hum AAP par Kurban hojai, hum Farishtay hai, humay ALLAH RAB UL_ ZZAT Ne bejhaa hai k Jao dekho MERA PYARA MEHBOOB ( SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) kaise Pyare Faislay Fharmatay hai. ( SUBHAN ALLAH DAROOD PADH) NABI ( SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ) Ne Fharmaya: Jab Tum Kuch Bhul Jao tu Mujh Pe DAROOD behjo, INSHA_ALLAH YAAD AaJae ga, yeh bahut kimtee HADEES hai sab koo Batao apne dil mai mat rakhnaa

Namaz Qabr ke Andhere kee Roshni hai

Namaz   Rasool S.A.W.W. Noor E Mujassam, Rahmat E Do Aa’lam ? said
Namaz Ghar mai Nuzu-le Barkat kaa bayes hai
Namaz Rizq main wasa-at kaa sabab hai
Namaz Jismani and Rohani Amraaz kee Shifa hai
Namaz Qabr ke Andhere kee Roshni hai
Namaz Mehshr kee dhoop mai saya hai

Narrated Abu Huraira:
Rasool Allah (?) ne fharmaya, “Quran majid mai ek soorat hai jiski 30 ayat hai woh aadmi kee sifarish karegi hatta ke use baksh diya jayega aur woh surat Tabaarak Allathi vi yadihi’l-mulk [i.e., Soorat al-Mulk] hai.
(Tirmidhi 2891, Abu Dawood 1400)

Click Here>>Next Page
Share:

Maa Baap Ka Haq islamic hadees in hindi sahih muslim aur bukhari sharif

Maa Baap Ka Haq islamic hadees in hindi sahih muslim aur bukhari sharif

islamic hadees in hindi sahih muslim aur bukhari sharif
Maa Baap Ka Haq

Maa Baap Ka Haq sab se zada hai

Hazrat Abu Hurairah (R Z) se riwayat hai kee ek aadmi Rasulullah (S A W) ke paas aaya, aur us ne aap (S A W) se poochha kee: ai allah ke Rasool meri khidmat aur mere husn e sulook ka sab se ziyada haq dar kaun hai? yani mujhe sab se zada kis kee khidmat karni chahiye? Aap ne jawad dia kee: “Apni maa kee khidmat karo”. phir us aadmi ne poochha: us ke baad kis kee? dosri baar vi aap ne jawab dia kee:   “Apni maa kee khidmat karo” tisri baar poochhne par vi aap ne wahi jawab dia. jab us aadmi ne chauthi bar poochha to us ke jawab mai aap ne kaha: “us ke baad apne baap kee khidmat karo”
 • (Sahih Bukhari Hadees No: 5971)
 • (Sahih Muslim Hadees No: 2548)
Hadees Ka Matlab: Is hadees mai respect aur achchhe bartao, ya husn e sulook ke bare mai bataya gaya hai kee maa kee respect sab se zada honi chahiye, aur aap (S A W) ne baar baar is baat ko dohraya, is se maloom hua kee maa ka darja respect mai sab se zada hai. us kee wajah vi yah hai kee maa kee zimmedari sab se zada hoti hai, maa apne bachchon par sab se zada meharban hoti hai, bachche ke chhoti se chhoti takleef maa bardasht nahi kar sakti, bachche ko khilane pilane, nahlane dhulane, aur us kee puri dekh rekh kee sari zemmedari maa par hoti hai, bachcha bimar ho jaye to maa raat raat bhar jagti hai, apne aaram o sukoon ko barbad kar deti hai, bachche kee har tarah se dekh bhal karti hai, khud bhoki rahti hai aur bachhon ko pet bhar kar khana khilati hai. is liye maa kee respect sab se zada honi chahiye.

Dosri baat yah hai kee maa naram dil hoti hai, us ka dil bahut jaldi pighal jata hai,  isi wajah se log us kee is kamzori ka fayda utha kar us ke haq mai susti karte hain, us ke haq ko ada nahi karte, aur log yah jante hain kee agar koi kami ya kotahi ho jaye tab vi maa us kee shikayat nahi kare gi, rahi baap kee baat to maa ke muqable mai baap sakht mizaj hota hai, us ka dil  sakht hota hai wah kisi na kisi tarah pani baat manwa leta hai is liye Huzoor (S A W) maa ke haq kee zada takeed kee.
Share:

Beautiful islamic hadees in hindi sahih muslim aur bukhari sharif

Beautiful islamic hadees in hindi sahih muslim aur bukhari sharif

sahih muslim aur bukhari sharif
Beautiful islamic hadees in hindi

Hadees No 1

Alquamah been Waqqaas Laisi (R A) kahte hai kee mai ne Hazrat Umar been Khattaab (R Z ) koo mimbar par fharmate hoye sunaa, unhon ne kahaa kee main ne Rasulullaah (S A W) koo fharmate huye sunaa he kee: ” aadmi ke tamam kaam uss kee niyat par depend hain, har aadmi koo kaam kaa sawab uss kee niyat ke hisaab se mile gaa, jiss kee migration yaa hijrat dunya koo hasil karne ke liye ho so wah uss ko hasil kar kar lega, aur agar migration se kisi kaa maqsad kisi aurat se kee nikah karna ho too wah apne maqsad mai kaamyaab ho jaye ga, uss aadmi kee hijrat usi kaam ke liye samjhi jaye gi jis ke liye uss ne hijrat kee”.
 • (Shahih Bukhari:1)

Hadees No 2

Hazrat Umar Bin Khattab (R Z) se riwayat hai kahte hai kee: ek baar hum Rasululaah (S A W) ke paas baithe huye the kee suddenly ek aadmi aap kee majlis mai aaya jiss ke kapde bahut zada safed the, aur uss ke sar ke baal bahut zada black the, uss par safar kaa naam o nishan nahi tha, aur naa hi hum mai se koi usko pahchanta tha, wah aap (S AW) ke bilkul qareeb baith gaya, aur aap se sawal karne laga kee:

Aye Muhammad mujhe bataoo kee islam kya hai?
Aap ne jawaab diya kee: “Islam yah hai kee tum iss baat kee gawahi doo kee allah ke siwa koi ibadat ke layeq nahi aur Mohammad (S A W) allah ke bande aur uss ke rasool hain, Namaz padhoZakat doo, aur Ramazan ke month mai roza rakhkho, aur Hajj karo”, uss aadmi ne kaha kee aap ne sahi jawab dia.
Hazrat Umar kahte hain kee: yah chheez humko badi ajeeb lagi kee: aane wala aadmi khud hi aap se sawal kar raha hai aur khud hi uss kee verify  bhi kar raha hai.

Phir uss ne aap se sawal kia kee yimaan kya hai?
Aap ne jawaab diya kee: “Yimaan yah hai kee tum Allah par, aur uss ke tamam rasoolon par, uss kee books par, aur qayamat ke din par, aur achchhi buri taqdir par yimaan laao”,uss aadmi ne kaha kee: sahi jawab.

Phir us ne aap se sawal kia kee ehsaan kya hai?
Aap ne jawaab diya kee: “ehsaan yah hai kee tum allah kee ibadat iss tarah karo kee tum allah ko dekh rahe ho, agar yah kaifiyat na ho to itna zarur ho kee aalah tum ko dekh raha hai”.

phir uss aadmi ne sawal kia kee: Qayamat kab hai?
Aap ne fharmaya: “Jis ke bare mai sawal kia gaya hai wah pochhne wale se zada nahi janta hai”, (yani qayamat ke bare mai na mujhe pata hai na aap koo)

Uss ke baad uss aadmi ne sawal kia kee qayamat kee nishaniyon ke bare mai batayen?
Aap ne jawaab diya kee: “Us kee aham nishaniyon mai se ek yah hai kee ek zamana aisa aaye ga kee bandi apni malkin koo paida kare gee, aur dosri yah hai kee nange paon aur nange badan muhtaj aur gareeb log buildings banane mai ek dosre ke competition karne lage too samajg loo kee qayamat qareeb hai”. uss ke baad wah addmi chala gaya.
Hazrat Umar kahte hai kee: mai thodi der ruka raha, phir aap (S A W) ne mujh se fharmaya: “Aye Umar kya tum koo pata hai kee yah sawal karne wala kaun tha?” mai ne kaha: allah aur uss ke rasool zada jante hain, tab aap (S A W) ne jawab diya: “Yah Jibreel e Ameen the joo tum logon koo tumhara deen sikhane ke liye aaye the”
 • (Sahih Muslim: 8)

Hadees No 3

Hazrat Abu Hurairah Nabi Kareem (S A W) se riwayat karte hai kee aap (S A W) ne fharmayaa: ” Qayamat ke din jab har aadmi pareshan hoga har ek koo apne aamal kee fikr hogi, aisi surt e  haal mai vi 7  khush naseeb log aise honge joo allah tala ke arsh ke saye mai honge, un koo iss pareshani ke aalam mai vi  koi diqqat nahi hogi: unke naam number wise diye ja rahe hain:

(1) Insaaf karne wala king yaa baadshah. (iss mai wah sare log aa jayen ge joo kisi cheez ke zimmedar hon aur apni zimmedari koo achchhi tarah se anjam den)
(2) Wah naujawan joo apne rab kee ibadat mai barabar laga rahta hoo.
(3) Aisa aadmi jiss kaa dil always  masjij mai latka rahta hoo, (yani use har waqt namaz kee fikr rahti ho)
(4) Aiye si 2 aadmi jo allah ke liye ek dosre se mohabbat karen, allah ke naam par dono ek sath jama hon, aur allah hee ke naam par ek dosre se juda hon.
(5) Aisa aadmi jis koo koi powerful aur khoobsurat aurat galat kaam ke liye invite kare yaa bulaaye, lekin wah inkarr kar de kee: mai aisa kaam nahi kar sakta, mujhe allah ke yahan hisaab dena hai.
(6) Aisa aadmi joo allah kee raah Sadqa Khairaat kare magar kisi koo kaano kaan khabar na hoo.
(7) Aisa aadmi jo allah tala koo tanhayi mai yaad kare aur uss kee aankh bhr aaye, yani wah ro pade”
 • (Sahih Bukhari: 660, Sahih Muslim: 1031)
Share:

Imaan Ka Maza Kis Ko Milta Hai ? islamic hadees sahih muslim aur bukhari sharif

Imaan Ka Maza Kis Ko Milta Hai ? islamic hadees sahih muslim aur bukhari sharif

 islamic hadees sahih muslim aur bukhari sharif
Imaan Ka Maza Kis Ko Milta Hai ?

Imaan Ka Maza Kis Ko Milta Hai?

Hazrat Anas Bin Malik (RZ) nabi kareem (S AW) se riwayat karte hai, aap (SAW) ne fharmaya: "Jis aadmi mai 3 qualification ya khoobi payi jaye wah imaan kee mithaas ya us kee chashni pa jaye ga:

No 1: Uss aadmi ke nazdeek allah aur us ke rasool tamam logon se zada mahboob ho jayen.
No 2: agar woh kisi se mohabbat kare to bas allah ke liye kare.
No 3: imaan kee daulat se mala maal ho jane ke baad wah kufr aur shirk kee taraf return hone ko na pasand kare, jis tarah wah aag mai dale jane ko na pasand karta hai ".
 • (Sahih Bukhari: 21, Sahih Muslim: 46)

Allah Ke Mahboob Bande

Hazrat Abu Hurairah (RZ) se riwayat hai kahte hai Rasulullah (SAW) ne irshad fharmaya: "Allah tala jab kisi bande ko pasand karta hai to Hazrat Jibreel ko bulata hai aur unse se kahta hai: mai falan bande ko pasand karta hun , is liye tum vi use pasand karo, to hazrat jibreel vi use pasand karne lagte hain, phir hazrat jibreel aasman mai announcements kaete hain: Ai Aasman walo! sun lo allah tala falan bande se mohabbat karta hai to tum sab vi us se mohabbat karo, us ke baad sare aasman wale us se mohabbat karne lagte hain, phir zameen par vi wah aadmi sab logon kee nagaah mai mahboob ho jata hai.

Aur jab allah tala kisi bande ko na pasand karta hai tab vi Hazrat jibreel ko bula kar kahta hai: ai jibreel! mai falan ko na pasand karta hun, tum vi us ko na pasand karo, hazrat jibreel vi use na pasand karne lagte hain aur aasman mai elaan karte hain kee: allah falan ko na pasand karta hai tum sab vi use na pasand karo, aasman wale vi use na pasand karne lagte hain, us ke baad zameen par vi wah aadmi sab kee nigaah mai bura samjha jata hai "
 • (Sahih Muslim: 2637

Garibon Kee Help Karne Walon Ke Lye Surprise

Hazrat Abu Hurairah (RZ) Huzoor (SAW) se riwayat karte hain: Aap ne fharmaya: "Jis ne kisi pareshaniyon mai se koi pareshani ya takleef door kia kal qayamat ke din allah tala us kee aakhirat kee pareshani door karen ge , jis ne kisi tangdast ya faqeer aur muhtaj ke liye aasani paida kee allah tala us ke liye dunya aur aakhirat mai aasani karen ge, jis ne kisi musalman kee parda poshi kee, jaan kar vi usi kee burayi aur par parda dala allah tala us kee dunya aur aakhirat mai parda poshi karen ge, us kee burayiyon ko hide kar den ge, jo banda apne bhai kee help karta hai allah tala barabar us kee help karte hain, jo student ilm e deen hasil karne ke liye safar kare allah tala us ke liye jannat ka raasta aasan kar dete hain, jo log allah ke ghar mai baith kar Quran kee tilawat karte hain,aur quran ke ilm kee study karte hain un par sakinat nazil hoi hai, allah kee rahmat un par barasti hai, allah ke farishte unko dhanp lete hain, allah tala apne farishton se un ka zikr karta hai "
 • (Sahih Muslim: 2699)

Allah Tala Gunahgaar Kee Tobah Se Bahut Khush Hota Hai

allah tala apne bande kee toba aur us ke apne gunaahon par sharminda hone par bahut zada khush hota hai, balki us aadmi se vi zada khush hota hai jo apni sawari par safar karte kare bahut door jungle me pahonch gaya, jahan koi aabadi nahi thi kisi vi insan ka naam o nishan nahi tha, suddenly us kee aankh lag gayi aur us kee sawari gayab ho gayi, usi sawari par us ke khane peene kee cheezen thi, ab wah bechara bahut pareshan hua, edhar udhar jungle mai us ne sawari ko bahut talash kiya, bhook piyaas se us kee jaan nikalne ke qareeb ho gayi, thak haar kar ek tree ke saye aa kar let gaya aur apni maut ka intizar karne laga, achanak us kee sawari us ke paas khadi mil gayi, wah apni sawari ko dekh itna khush hua itna khush kee allah tala ka shukria ada karte huye galti se kah dia kee: Ai allah mai tera rab hun tu mera banda hai "
 • (Sahih Muslim: 2747)

Rasulullah (SAW) Kee Best Dua

Hazrat Aisha (RZ) kahti hain: Nabi kareem (SAW) aksar yah dua padhte the: "Ai Allah mai teri panah chahta hum susti se, aur burhape ya old age se, aur gunaahon se, aur qarz se, aur qabar ke fitne aur us ke azaab se, aur jahannam ke fitne aur us ke azaab se, aur maaldari ke fitne kee burayi se, aur mai teri panaah chahtaa hun garibi ke fitne se, aur mai teri panaah chahta hun Maseeh Dajjaal ke futne se, ai allah mere gunaahon ko ice ya baraf ke pani se wash kar de, aur mere dil ko gunaahon se is tarah pak saaf kar de jees tarah tu white dress ko germs ya gandagi se saaf karta hai, aur mujhe gunaahon se itna door kar de jitna east aur west mai doori hai "
 • (Sahih Bukhari: 6368)

Allah Se Sachchi Tobah Kee Dua

Hazrat Shaddad Bin Aus (RZ) Nabi Kareem (SAW) se riwayat kare hain: aap ne fharmaya: "Allah se sab se Sachchi tobah ya Sayyadul Istighfar yah hai tum Allah se kaho: Ai allah tu hi mera rab hai, tere siwa koi ibadat ke laayeq nahi, tu ne mujhe paida kia aur mai tera banda hun, tu ne apne rasool kee zanabi jo mujh se wada kia hai mai us ko nibhane kee puri koshish kar raha hun, jo kuchh mai ne kia hai mai us ke shar aur burayi se teri panaah chahta hun, wah sari nematen aur saugaten jo tu ne mujhe dia hai mai us ka iqrar karta hun, mai apne gunaah par sharminda hun, ai allah mujhe maaf kar de, tere elawah koi gunaahon ko maaf nahi kar sakta " :

Hazrat Shaddad kahte hain aap (SAW) ne us ke baad fharmaya: "agar koi aadmi sahi fleeing se dil se yah dua din mai padh le aur shaam hote hote us death ho jaye to wah zarur jannat mai zarur jaye ga, isi tarah agar kisi ne raat mai dil laga kar yah dua padh le aur morning se pahle wah mar jaye to wah vi jannat mai jaye ga "
 • (Sahih Bukhari: 6306)

Shubhe Mai Dalne Wali Cheezon Se Bacho

Hazret Noomaan Bin Basher (R. Z. A. ) kehten hai: Rasulullaah (S. A. W. ) nee irrshaad fharmaayaa: "Halaa cheezeen sab ke sab zaheer hen, (yanee har aadmi unn koo aasani kee saath maloom kar saktaa hai issi tarah se) haraam cheezen vi zaheer hai ( unn koo Quran aur hadees mai bataa dia gayaa hai), aur in donoo ke darmiyaan yaa beech mai kuchh shubhe mai dalne wali cheezen hen, (yani aasani se maloom na ho kee wah halal hain ya haram) to jo aadmi shubhe mai dalne wali cheezon ko chhor de, to wah un cheezon ko zarur chhor de ga jin ka hukm zahir ho, aur jo aadmi shubhe kee wajah se gunaah kar baithe, to jin ka hukm zahir hai un kee wajah se gunaah mai padne ka zada chance hai, gunaah allah tala ke hudud aur ahkam hain jin se bachna sab ke liye zaruri hai, jo gunaahon around chakkar lagaye ga wah us mai mubtla ho sakta hai yaani uss gunaah koo kar sakta hai "
 • (Sahih Bukhari: 2051, Sahih Muslim: 1599)

Sab Se End Mai Jannat Mai Jane Wala Aadmi

Hazrat abdullah Bin Masuood (RZ) se riwayat hai kahte hain: Rasulullah (SAW) ne irshad fharmaya: "Mai us aadmi ko janta hun jo jahannam se sab se end mai nikle ga, aur Jannat mai sab se end mai entry kare ga, ek aadmi char zanu ho kar jahannam se nikle ga, to allah tala us se farmayen ge: ja Jannat mai dakhil ho ja, allah tala ke is hukm ke baad wah aadmi jannat ke paas aaye ga to use yah feel ho ga kee jannat to full ho chuki hai, wah return ho jaye ga aur allah tala se kahe ga: ai mere rab jannat to full ho chuki hai ab mai kahan jaon, allah tala us se phir wahi word repeat karen ge, aur wah return ho kar kahe ga kee : jannat full hai, us ke baad allah tala us kahen ge: ja jitni badi dunya hai us se 10 guna zada tujhe yahan jagah mile gee, is par wah aadmim kahe ga: ai allah aap baadshahon ke baadshah ho kar vi mujh se mazaq kar rahe hain,yahan to entry vi nahi mil rahi hai aur aap hain kee dunya kee 10 guna jagah dene kee baat kar rahe hain? ", Hazrat abdullah Bin Masuood (RZ) kahte hain: itna kahne ke baad Aap (SAW) ko hansi aa gayi aur aap ke mubarak daant dikhne lage, yah sab kam darje wale Jannati aadmi kee jagah hai.
 • (Sahih Bukhari: 6571, Shahih Muslim: 81)
Share:

Islamic hadees Mubarak in hindi sahih muslim aur bukhari sharif

Islamic hadees Mubarak in hindi sahih muslim aur bukhari sharif

sahih muslim aur bukhari sharif
Islamic hadees Mubarak
Hadees ke is collection un sabhi hadison ko jama kia gaya jo ek musalman ko us kee puri zindagi mai nishan e raah ka kaam karti hai.

Hazrat Abu Hurairah (RZ) se riwayat hai, kahte hain kee Rasulullah (SAW) ne irshad fharmaya: "Imaan ke 70 se zada sections hain, un mai sab se better LA ILAHA ILLALLAH kahna hai, aur sab se little section takleef dene wali cheezon ko raaste se hata dena hai, and modesty ya haya vi imaan ka ek part hai "
 • (Sahih Bukhari: 9, Sahih Muslim: 35)
Hazrat Abu Sayeed Khudri (RZ) se riwayat hai kahte hain kee Rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Qayamat ke din allah ke nazdeek sab se bad ya bure logon mai wah mard aur aurat hon ge jo jo apne Intercourse ya jema kee baat ko dosron se kahte hain "
 • (Sahih Muslim: 1437)
Hazrat Abu Hurairah (RZ) se riwayat hai, kahte hain kee Rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Jo aadmi allah aur qayamat ke din par par imaan rakhta ho us ke liye zaruri hai kee apne padosi ya mohalle walon ko takleef na de, aur jo allah aur qayamat ke din par imaan rakhta ho wah apne guest ya mehman kee respect kare, aur jees ka allah aur qayamat ke din par imaan wah achchhi baat kahe ya silent ho jaye "
 • (Sahih Bukhari: 6018, Sahih Muslim: 47)
Hazrat Aisha (RZ) se riwayat hai kee Rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Khana khate waqt allah ka naam lo yani BISMILLAH padhu, aur agar bhool jaoo to BISMILLAHI AWWALAHU W AAKHIRAHU padho"
 • (Sunan e Abi Daud: 3767, Sunan e Tirmizi: 1858)
Hazrat Abu Hurairah (RZ) se riwayat hai, kahte hain kee rasulullah (SAW) ne farmaya: "Jis ne mujhe khoaab me dekha us ne real mai mujhe dekha kyun kee shaitan meri shakal mai khoaab mai nahi aa sakta"
 • (Sahih Bukhari: 6993, Sahih Muslim: 2266)
Hazrat Abu Hurairah (RZ) se riwayat hai, kahte hain kee rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Bahut se paraganda haal log jin zahiri shakal o surat achchhi nahi hoti, dunya wale un ko haqeer samajh kar apne gharon dhutkat dete hain, lekin allah ke nazdeek un kee badi izzat hoti hai agar wah kisi chheez ke bare mai allah kee qasam kha len to allah tala us ko zarur puri karte hai "
 • (Sahih Muslim: 2622)
Hazrat Moaz Bin Jabal (RZ) se riwayat hai, kahte hain ki rasulullah (SAW) ne farmaya: "Dunya se jate time jis ka aakhiri kalam ya baat LA ILAHA ILLAH ho wah zarur jannat me zarur jaye ga".
 • (Sunan e Abi Daud: 3116)
Hazrat Zaid Bin Sabit (RZ) se riwayat hai, kahte hain kee rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Ai logo! apne gharon mai namaz padho, beshak farz namaz ke elawah aadmi kee sab se afzal namaz wah hai jis ko wah apne home mai padhe "
 • (Sahih Bukhari: 731, Sahih Muslim: 781)

Hazrat Aisha (RZ) kahti hain kee: Rasulullah (SAW) bahut lambi lambi namazen padhte the, jis kee wajah se aap ke foot mubarak sooj ya phool jate the, ek baar main ne aap se kaha: ai allah ke rasool aap itni mehnat aur mushaqqat kyun karte hain jab kee allah ne aap ke agle aur pichhle sare gunaahon ko maaf kar dia hai? aap nee jawaab diya: "Ai Aisha kya me shukr guzar ya shukr ada karne wala banda na banu"
 • (Sahih Bukhari: 4837, Sahih Muslim: 2820)
Hazrat Abu Hurairah (RZ) kahte hain: Rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Aadmi ke Jhoota hone ke liye bas itna kafi hai kee wah suni huyi baat ko bayan kare"
 • (Sahih Muslim: 1/10)
Hazrat Abu Hurairah (RZ) se riwayat hai kahte hain: Rasulullah (SAW) ne fharmaya: "Jis ne period kee halat mai aurat se intercourse kia, ya aurat ke pichhle raaste me intercourse kia, ya nujoomi kee baat ko mana us ne rasulullah (SAW) kee sunnat kee mukhalafat kia "
 • (Sunan e Tirmizi: 135, Sunan e Ibn Majah: 639)
Hazrat Aisha (RZ) se riwayat hai, Nabi Kareem (SAW) ne fharmaya: "Sab se barkat wala nikaah wah hai jis mai sab se kam kharch ho"

 • (Musnad e Ahmad: 24529, Shuabul Imaan: 6146)

Share:

Jannat Aur Jahannam islamic hadees in hindi Sahih muslim Bukhari sharif

Jannat Aur Jahannam islamic hadees in hindi Sahih muslim Bukhari sharif

Sahih muslim Bukhari sharif
Jannat Aur Jahannam

Hadees Kaa Matlab

Yah haqiqat hai kee qabar manzar bahut hi khatarnaak hota hai, bahut sari hadison mai iss ke bare mai aayaa hai, agar koi marne wala wapas aa kar kar qabar ke manzar koo bayan karde too dunya wale dunya koo bhool kar apni aakhirat aur qabar ke baad aane wali zindagi kee tayyari mai busy hoo jayen, hazrat Usman jab kisi qabar ke paas kahde hote the to un koo huzoor (S A W) kee baat yaad aa jati thi aur bahut rote the.

Jannat Aur Jahannam 


Hazrat Abu Hurairah (R Z) se riwayat hai, Rsulullaah (S A W) ne fharmaya: “Jab allah tala ne jannat koo banaya too hazrat Jibreel Ameen koo bula kar kaha: ai Jibreel! jaoo dekho jannat kaisi hai?  hazrat Jibreel gaye jannat koo dekh kar allah tala se kahne lage: aye allah! aap kee izzat o azmat kee qasam aap ne jannat koo jannat koo itna haseen o khoobsurat banaya hai, uss mai raahat o aaram ke aise saman banayen hain mera khayal hai joo vi uss ke bare mai sune  gaa wah zarur uss mai jana chahe ga, uss ke baad allah tala ne jannat taklifon aur mushqqaton se gher dia yani jannat entry shariat ke oder par amal kee conditions laga di for example: Namaaz padhna, Roza rakhna koi vi galat kaam na karna other wise, uss ke baad allah talaa ne phir se Hazrat Jibreel se kaha: ab jaoo dobara se in conditions ke sath jannat ko dekh kar aao, Hazrat Jibreel dekh kar allah tala se kahne lage: app ke izzat aur azamat kee qasam mujhe dar hai kee shayad hi koi dakhil koo paye, yani intni sari conditions koo follow karna har aadmi ke liye possible nahi hai.

Isi tarah Rasulullaah (S A W) ne fharmaya: “Jab allah tala ne dozakh yaa Jahannam koo banaya to hazrat Jibreel se kaha: jaoo jahannam koo dekh kar aaoo, allah tala ke oder par hazrat Jibreel Jahannam koo vi dekhne gaye, Jahannam koo dekh kar allah tala se aa kar kahne lage: Ai Jahannam to bahut khatarnaak hai, jo vi uss ke bare mai sune ga kabhi bhi uss mai jana nahi chahe gaa, phir allah tala ne Jahannam koo nafsani khoahishaat bhar dia aur uss ke liye yah conditions  laga di kee jo galat kaam karen ge apne nafs kee baat maan kar galat raaste par chalen ge wah sab Jahannam mai jayen ge, uss ke baad Hazrat Jibreel se kaha: ab jaaoo dekh kar aaoo, Jibreel Ameen dobara dekh kar kahne lage: Ai allah mujhe dar hai kee shayed hi koi aadmi bach jaye jo iss mai dakhil na ho”
 • (Sunan e Abi Daud: 4744, Sunan e Tirmizi: 2660)

Qabar Kaa Azab

Hazrat Hani (R Z) jo kee hazrat Usman ke azad kiye huye ghulam the kahte hain: Hazrat Usman jab kisi qabr ke paas khade hote the too bahut rote the, rone kee wajah unki dari bheeg jati thi, logon ne un se poochha kya baat hai jab aap Jannat aur jahannam kaa zikr karte hain to nahi rote hain aur jab kisee qabar ke paas khade hote hai to bahut  rote hain? Hazrat Usman ne jawab dia: Rasulullaah (S A W) ne irshad fharmaya: “Qabar aakhirat kee manzilon mai se sab se pahli manzil hai, agar marne wala is se nijaat paa jata  to hai baad wali manzilen uss vi zada aasan koo jati hai, aur agar uss se nijaat nahi paya too baad wali manzilen us se vi mushkil aur kathin hoo jati hai,”. Hazrat Usman ne yah vi kaha: Rasulullaah (S A W) ne fharmaya: “mai ne qabar ke manzar se zada khaufnaak manzar koi aur nahi dekha”
 • [Sunane Tirmizi: 2308, Sunane Ibne Majah: 4267]

Qabar Mai Murdon Koo Azab

Hazrat Zaid bin Sabit (R Z) se riwayat hai kahte hai: ek baar Huzoor (S A W) apni sawari par sawar hoo kar Qabilah Bani Najjar ke ek garden se guzar rahe the, hum vi aap ke sath the, suddenly aap kee sawari raaste se hat gayi wah iss tarah se return hui kee aap girte girte bach gaye, suddenly nigaah padi too maloom hua kee wahan 4, 5 qabren hain, aap ne sawal kia: “in qabron ke murdon ke bare mai koi janta hai?”, ek aadmi ne jawaab diya: han ai allah ke rasool mai janta hun, aap ne phir sawal kia: “yah log kab mare hain?”, uss aadmi ne jawab dia Shirk ke zamane mai, aap ne fharmaya: “in logon koo unki qabron mai azab dia ja raha hai, mujhe yah dar hai kee kahin tum dar kee wajah se apne mudon koo dafan karna hi na chhor doo warna mai allah tala se dua karta kee wah tum koo qabar ke azab kee aawaz suna de joo mai sun raha hun”.

Hazrat Zaid Bin Sabit kahte hain: uss ke baad Huzoor (S A W) ne hum koo atención kia, aur fharmaya: Jahannam ke azab se allah se panah maango”, hum sab ne kahaa: hum jahannam ke azab se allah kee panah maangte hain, phir aap ne fharmaya: “qabar ke azab se allah kee panah mango”, hum ne haka: hum qabar ke azaab se allah kee panaah maagte hain, phir aap ne fharmaya: “fitno se allah kee panaah maago, nazar aane wale fitnon se aur na nazar aane wale fitnon se vi”, hum ne kaha kee: sare fitnon se panah maagte hain, phir aap ne kaha: “Kana Dajjal ke fiton se allah kee panah maago”, hum sab ne kaha: hum Dajjaal ke fitnon se allah kee panah maagte hain.
 • (Sahih Musleem: 2867 Aur Musnad e Ibne Abi shaibah: 122)
Share:

Ad

Popular Posts

Recent Posts